900 млн. евро ще бъдат отпуснати за развитие на селския туризъм

Те са предназначени по три направления от Програмата за развитие на селските райони – “Разнообразяване към неземеделски дейности”, “Подкрепа за създаване на микропредприятия” и “Насърчаване на туристическите дейности.” По първото направление ще се подпомага селския туризъм, местното занаятчийство, инфраструктурни проекти и всички инвестиции извън земеделието. Бенефициентите по тази мярка могат да бъдат земеделските производители в селските общини. Тези от тях които са за над 50 хил. евро имат възможност да получат авансово плащане до 20 % от стойността на проекта.

По втората схема ще бъдат подпомагани еднолични търговци, юридически и физически лица, а по третата общините. Финансовата помощ, която ще се отпуска е в размер на 70 % от одобрените разходи, но не повече от 200 000 евро.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *